SHOP.WIENERBERGER.HU Adatkezelési Tájékoztatója

Frissítve: 2018.07.10.


A WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság valamint a TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt. (továbbiakban: Adatkezelők; cégünk) kiemelt figyelmet fordít a vele kapcsolatba kerülők személyiségi jogainak és személyes adatainak védelmére.

Cégünk fontosnak tartja a WIENERBERGER WEBSHOP (shop.wienerberger.hu) honlapra (továbbiakban: honlap) látogató, illetve regisztráló személyek (továbbiakban: érintett) személyes adatainak védelmét. Cégünk tiszteletben tartja a személyes adatok bizalmas jellegét, és mindig az adatvédelmi jogszabályok, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) szerint jár el.

A Tájékoztató folyamatosan elérhető a https://shop.wienerberger.hu/ oldal adatkezelési tájékoztató menüpontja alatt.

1. A Tájékoztató tárgya

A Tájékoztatóban tájékoztatni kívánjuk Önt arról, hogy cégünk miként használja fel a személyes adatokat, milyen információkat gyűjt és értékel ki a weboldala, online alkalmazásai használóiról, az adatokat miként használja fel, bocsátja harmadik felek rendelkezésére, vagy dolgozza fel bármilyen más módon.

2. Definíciók

Fogalom-meghatározások a GDPR alapján:

 • Adatkezelő: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja“.

 • Adatkezelés: „a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés“.

 • Adatfeldolgozó: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel“.

 • Adatfeldolgozás: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon az adatkezelő nevében végzett bármely művelet.

 • Hozzájárulás: „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez“.

 • Személyes adat, érintett: „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható”.

3. Alkalmazott jogszabályok

Tájékoztatjuk, hogy cégünk a személyes adatokat – többek között – az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; továbbiakban: GDPR);
  1. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.)
  1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

4. Adatkezelési alapelvek

Cégünk a személyes adatok kezelése során betartja a GDPR 5. cikkében felsorolt alábbi alapelveket:

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;

 • célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

 • adattakarékosság: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;

 • pontosság: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek;

 • korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;

 • integritás és bizalmas jelleg: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;

 • integritás és bizalmas jelleg: az adatkezelők felelősek a fenti alapelveknek való megfelelésért, képesnek kell lenniük e megfelelés igazolására.

5. Adatkezelők

 • Cégnév: WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság

 • Székhely: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.

 • Cégjegyzékszám: 01-10-041706

 • Képviselők: Bencze Norbert, Felegyi Mihály, Potos János Kálmán igazgatósági tagok

 • Adatvédelmi tisztviselő: Molnár-Tóth Hajnalka

 • Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: e-mail: adatvedelem@wienerberger.hu; tel.: +36 (1) 464-7030

 • Cégnév: TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt.

 • Székhely: 9300 Csorna, Cserépgyári út 1.

 • Cégjegyzékszám: 08-10-001776

 • Képviselők: Bencze Norbert, Felegyi Mihály, Potos János Kálmán igazgatósági tagok

 • Adatvédelmi tisztviselő: Molnár-Tóth Hajnalka

 • Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: e-mail: adatvedelem@wienerberger.hu; tel.: +36 (1) 464-7030

A jelen Tájékoztató az Adatkezelők honlappal kapcsolatos tevékenységére érvényes. Az Adatkezelők vagy a Wienerberger Csoport más cégeinek online szolgáltatásaira, vagy a harmadik felek által működtetett online szolgáltatásokra nem terjed ki.


II. Adatkezelések

1. Közös rendelkezések

Jogalap: Tevékenységeink adatkezelései a GDPR-ban meghatározott jogalapon az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak. A hozzájárulás bármikor visszavonható, azonban visszavonás esetén előajánlat készítésére nincs lehetőség. Az érintett a honlapon történő regisztrációval elfogadja a jelen Tájékoztatót, az ebben írt adatkezelési és egyéb feltételeket. Jelen Tájékoztató elfogadása az érintett részéről az adatkezeléshez való kifejezett, önkéntes, tájékozott, határozott és teljes körű hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.

Adatok forrása: Az érintettől származó személyes adatokat kezeljük.

Hozzáférésre jogosultak: A személyes adatokat cégünk részéről kizárólag az arra jogosult munkatársak ismerhetik meg, erről belső szabályzatban, illetve az elektronikus adatbázisok jogosultsági szabályaiban gondoskodunk.

Egyebek: Nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt.

2. Honlap használata

2.1 Regisztráció a honlapra

 • Adatkezelés célja: Honlap szolgáltatásainak igénybe vételéhez regisztráció.
 • Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás.
 • Kezelt adatok köre: Az érintett vezetékneve, keresztneve, mobil telefonszáma, tevékenysége (házépítő, építész, vállalkozó), e-mail címe, szállítási címe, adatvédelmi tájékoztató elfogadása, jelszó.
 • Adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Adatfeldolgozó: Dialóg Interaktív Kft. 2120 Dunakeszi Konrád Ignác u. 20.; feladata: weboldal üzemeltetés
 • Tárhely-szolgáltató: Dialóg Interaktív Kft. 2120 Dunakeszi Konrád Ignác u. 20.

2.2. Kosár („előajánlat”) készítése

 • Adatkezelés célja: Előajánlat /kosár előkészítése a későbbi vásárlás megkönnyítéséhez (termékértékesítés előkészítése és támogatása).
 • Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás.
 • Kezelt adatok köre: Az érintett vezetékneve, keresztneve, mobil telefonszáma, tevékenysége (házépítő, építész, vállalkozó), e-mail címe, szállítási címe, kiválasztott termék és ahhoz kapcsolódó adatok (m2, db, raklap, fizetendő díjak), előajánlat száma.
 • Adatkezelés időtartama: Az Előajánlatot az Adatkezelők 1 évig tárolják.
 • Adatfeldolgozó: Lásd: 2.1. pont.
 • Adatok továbbítása: Az Adatkezelők az érintett előajánlatához tartozó adatokat a vásárló által felkeresett kereskedő partnerüknek továbbítják az előajánlatban foglalt adatokat: vásárló neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, megrendelt termékek. Az adattovábbítás célja, hogy a kereskedő tudomást szerezzen előzetesen az esetleges megrendelésekről, ezáltal a vásárló jobb minőségű kiszolgálása érhető el. Az Előajánlat lejártát követően az előajánlat inaktíválódik.


III. Cookiek, webjelzők

Az adatbiztonság miatt és a felhasználó-barátság kialakítása érdekében nem személyes adatokat is gyűjtünk az online szolgáltatásaink használatával kapcsolatosan. Tároljuk például a használt internetes böngésző, az operációs rendszer, a weboldalunk előtt utoljára felkeresett weboldal adatait, a weboldalunkon tett látogatások számát és az ott átlagosan eltöltött időt, valamint a behívott oldalak adatait is.

Az ilyen automatikusan gyűjtött adatok nem kapcsolódnak a más forrásból származó adatokhoz. Fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy visszamenőleges hatállyal ellenőrizzük az ilyen adatokat, ha törvénysértő használatra vonatkozó konkrét értesítést kapunk.

Az online szolgáltatásaink úgynevezett sütiket (cookies) és webjelzőket (web beacons) használnak. A sütik nem okoznak semmilyen kárt a számítógépben. Ezek konfigurációs beállításokat tartalmazó kis adatcsomagok, amelyek elősegítik az online szolgáltatások felhasználó-barátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételét. Azonkívül a sütik bizonyos felhasználói funkciók megvalósítását is szolgálják.

1. Sütik (cookiek)

Az online szolgáltatásaink jellemzően „munkamenet sütiket” használ, melyek a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Esetenként „állandó sütiket” is használnak, amelyek addig az eszközén maradnak, amíg le nem járnak, vagy amíg manuálisan nem törlik azokat. Az állandó sütik lehetővé teszik, hogy a következő látogatáskor felismerjük a böngészőjét. A „harmadik féltől származó sütik”, vagyis harmadik fél szolgáltatók, pl. Google Inc., sütijeire vonatkozó tájékoztatást lásd az adott szolgáltató adatvédelmi szabályainál.

A böngésző vagy a mobileszközök adatvédelmének megfelelő beállítása lehetővé teszi, hogy Ön értesítést kapjon, valahányszor sütit küldenek az eszközére, így Ön eseti alapon eldöntheti, hogy engedélyezi vagy megtiltja azok használatát. Emellett csak bizonyos esetekben vagy alapbeállításként letilthatja a sütik fogadását, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző minden egyes bezárásánál. Azt azonban mindig szem előtt kell tartani, hogy a sütik inaktiválása esetén az online szolgáltatások egyes funkciói nem lesznek teljesen elérhetők.

A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen munkamenet sütik

 • laravel_session

  • Szolgáltató: shop.wienerberger.hu
  • Lejárat: Session
  • Típus: HTTP

 • XSRF-TOKEN

  • Szolgáltató: shop.wienerberger.hu
  • Lejárat: Session
  • Típus: HTTP

Statisztikai célú sütik

 • _ga

  • Szolgáltató: http://www.google-analytics.com/analytics.js
  • Cél: Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.
  • Lejárat: 2 év
  • Típus: HTTP

 • _gat

  • Szolgáltató: http://www.google-analytics.com/analytics.js
  • Cél: A Google Analytics a lekérési arány csökkentésére használja
  • Lejárat: Session
  • Típus: HTTP

 • _gid

  • Szolgáltató: http://www.google-analytics.com/analytics.js
  • Cél: Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.
  • Lejárat: Session
  • Típus: HTTP

 • collect

  • Szolgáltató: http://www.google-analytics.com/analytics.js
  • Cél: A Google Analytics számára küld adatokat a látogató eszközéről és viselkedéséről . A látogatókat az eszközökön és a marketingcsatornákon keresztül követheti.
  • Lejárat: Session
  • Típus: HTTP

2. Webjelzők

A sütik mellett ún. webjelzőket is használunk (amelyeket oldalcímkének is nevezhetünk) a weboldalunk hatékonyságának kielemzésére. Például a HTML e-mailjeink olyan webjelzőket tartalmazhatnak, amelyek képesek megállapítani, hogy az e-mailt vagy az e-mailben küldött linket megnyitották-e. Az ilyen információk elősegítik az e-mail szolgáltatásunk javítását, és a tartalmainknak a felhasználók igényeihez történő igazítását. Az e-mail törlése a webjelzőt is törli. A normál szöveges e-mailek magától értetődően nem tartalmaznak webjelzőket.


IV. Webelemzési szolgáltatások (https://shop.wienerberger.hu/)

1. Webelemzés általánosságban

A működés folyamatos optimalizálása és a maximális felhasználó-barátság érdekében az online szolgáltatásaink egy része az itt felsorolt webelemzési szolgáltatásokat és közösségi plugin-okat használja. Az erre a célra használt adatok típusa kizárólag nem személyes adat.

2. Külső szolgáltatók

2.1. Google Analytics

A Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, Google Analytics rendszere sütiket, vagyis a számítógépen tárolt szöveges adatcsomagokat használ annak kielemzésére, hogy Ön miként használja az online szolgáltatásainkat. Általában a süti által az Ön felhasználói magatartására vonatkozóan összegyűjtött adatokat az USA-ban található Google szerverre továbbítják, és ott tárolják. Abban az esetben, ha az online szolgáltatásoknál aktiválják az IP anonimizálást, a Google már az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségben lerövidíti az IP címet. Csak rendkívüli esetben továbbítják a teljes IP címet az USA-ban lévő Google szerverre, és rövidítik le ott. Ezeket az információkat a Google az online szolgáltatások működtetőjének megbízásából arra használja, hogy kiértékelje az online szolgáltatások Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze ezekről a tevékenységekről, valamint az online szolgáltatások használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal működtetője felé. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretében továbbított IP címet nem vezetik össze a Google birtokában lévő más adatokkal. A sütik mentése a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. Azonban ilyen esetben nem lesz képes teljes mértékben kihasználni az online szolgáltatások minden funkcióját. A sütik által generált adatok gyűjtése és azoknak a Google általi felhasználása megakadályozható az alábbi linken található böngésző plugin letöltésével és telepítésével (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). A felhasználási feltételekre és az adatvédelmi szabályokra vonatkozó részletes információk itt találhatók: www.google.com/analytics/terms/gb.htmlor https://www.google.com/policies/ /.

2.2. Facebook Plugin-ok („Megosztás” gomb)

A Facebook Inc. cég, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, plugin-jai a Facebook logójáról vagy a „Megosztás” gombról ismerhető fel. A Facebook plugin-ok áttekintéséhez kattintson ide: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Amikor az online szolgáltatásainkat használja, a plugin közvetlen kapcsolatot hoz létre az Ön böngészője és a Facebook szerverei között. Ily módon a Facebook tájékoztatást kap arról, hogy Ön az IP címével az online szolgáltatásokat használja. Amikor rákattint a Facebook „Megosztás” gombjára, miközben be van jelentkezve a Facebook fiókjába, az online szolgáltatásaink tartalmait hozzá tudja kapcsolni a Facebook profiljához. Ekkor a Facebook össze tudja kötni az online szolgáltatásaink használatát az Ön felhasználói fiókjával. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az online szolgáltatások nyújtójaként nem rendelkezünk semmilyen ismeretekkel a továbbított adatok tartalmát és azoknak a Facebook általi felhasználását illetően. További információkért olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelveit: https://www.facebook.com/policy.php. Ha nem kívánja engedélyezni, hogy a Facebook összekapcsolja az online szolgáltatásaink használatát az Ön Facebook felhasználói fiókjával, kérjük, jelentkezzen ki a Facebook felhasználói fiókjából.


V. Érintettek jogai

1. Az érintettek egyes jogai

1.1. A tájékoztatás joga (az érintett hozzáférési joga)

Az érintett kérelmére az Adatkezelők tájékoztatást adnak (többek között):

 • a kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
 • az adatkezelés céljáról, forrásáról,
 • az adatkezelés jogalapjáról,
 • az adatkezelés időtartamáról (vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól),
 • a címzettekről,
 • adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe,
 • az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről,
 • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
 • érintett jogairól, panasz benyújtásának jogáról.

Az Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátják.

1.2. A törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Az érintett kérésére az Adatkezelők törlik az adatot , ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincsen;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőkre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törléshez (elfeledtetéshez való jog) korlátai :

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőkre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőkre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
 • népegészségügy területét érintő közérdek;
 • ha az adatkezelés szükséges közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.

A regisztrációval kapcsolatos adatok törlése esetén az érintett a honlap regisztrációval elérhető felületére újabb regisztrációig nem tud belépni.

1.3. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést.

Az adatokat zárolni kell , ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, jogi igények érvényesítéséhez, más személy jogainak védelme érdekében, illetve közérdekből lehet kezelni .

1.4. A tiltakozáshoz való jog

Az érintettet az alábbi esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen: a) az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőkre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; b) az adatkezelés az Adatkezelők vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Ha az érintett tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetők, kivéve , ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatják. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelők az adatokat törlik, zárolják (korlátozzák) vagy egyéb lépést tesznek, a kérelemnek megfelelően.

1.5. Helyesbítés joga

Az Adatkezelők a személyes adatot helyesbítik, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

1.6. Kártérítés, sérelemdíj

Az Infotv. alapján ha az Adatkezelők, illetve az adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban, illetve a GDPR-ban meghatározott előírásokat megsértik; és a) amennyiben ezzel kárt okoznak, az érintett kártérítést követelhet; illetve b) amennyiben a személyiségi jogát megsértik, az érintett sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelők mentesülnek a felelősség alól, ha bizonyítják, hogy a kárt vagy a jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

2. Eljárási szabályok

Az érintett jogait a jelen Tájékoztatóban meghatározott e-mail címre vagy postai címre küldött levél útján, díjmentesen gyakorolhatja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelők, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhatnak fel, vagy megtagadhatják a kérelem alapján történő intézkedést. Az Adatkezelők a kérelmet kivizsgálják és a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatják az érintettet a fenti, bármely kérelem kapcsán hozott intézkedésről (pl. törlés, zárolás, helyesbítés), az intézkedés elmaradásának okáról vagy a válaszadás határidejének meghosszabbításáról. A válaszadás legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható, ha a kérelmek száma vagy a kérelem összetettsége miatt indokolt.

3. Jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatjuk Önöket, hogy jogaik megsértése esetén:

3.1. Az Adatkezelőkhöz fordulhatnak A kérelmet megvizsgáljuk, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.

3.2. Bírósághoz fordulhatnak: A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja; a bíróság az ügyben soron kívül jár el.

3.3. A felügyeleti hatóságnál panasszal élhet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; tel.: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).


VI. Adatbiztonság

Az Adatkezelők gondoskodnak az adatkezelés biztonságáról és ennek érdekében megteszik a szükséges és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket. Az Adatkezelők biztosítják a személyes adatok titkosságát (pl. jogosulatlan hozzáférés), sértetlenségét, visszaállíthatóságát, bizalmasságát.

Az Adatkezelők a fenti követelményeket – többek között – az alábbiak szerint teljesítik:

 • belső szabályzatok és utasítások útján gondoskodnak az adatok bizalmasságáról: a munkatárs köteles a birtokába jutott adatot csak és kizárólag az adatkezelés célja érdekében és csak a szükséges mértékben használni úgy, hogy azokhoz olyan személy, akiknek az adat kezelése a munkájához nem szükséges, ne ismerhesse meg;
 • a személyes adatokat kizárólag megfelelő jogalap birtokában továbbítják;
 • a személyes adatokat csak a szükséges időtartamig kezelik;
 • a személy adatokat tároló épületeket portaszolgálat őrzi;
 • az elektronikus adatokat zárt, jelszóval védett informatikai rendszerben tárolják;
 • gondoskodnak a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről (hardver és szoftver eszközök útján);
 • gondoskodnak az adatállományok helyreállításának lehetőségéről (biztonsági mentés), a vírusok elleni védelemről; a hordozó eszközök fizikai védelméről;
 • az adatbiztonság megőrzése érdekében belső szabályzatokat (pl. IBSZ) bocsátottak ki és a munkatársak tájékoztatást (képzést) kaptak;
 • az informatikai megfelelőségi szint rendszeresen felülvizsgálatra és – szükség esetén – fejlesztésre kerül;
 • az adatvédelmi incidensek kezelésére belső szabályzatot dolgoztak ki és minden lehetséges intézkedést megtesznek azok elkerülése érdekében.


VII. Egyéb

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsuk. Az utolsó módosítás dátumát a „Frissítve” sor jelzi.

Jelen dokumentum (ideértve annak tartalmát, szerkezetét is) szerzői jogi védelem alatt áll, felhasználása (pl. másolás, feldolgozás, terjesztés) engedélyköteles.

Wienerberger worldwide